Om te beginnen vind ik het belangrijk te melden dat ik lid ben van Anbos en altijd volgens de reguliere en vereiste hygiënemaatregelen werk. Hierna volgen puntsgewijs de belangrijkste bepalingen en richtlijnen die ik hanteer voor mijn klanten. Met als uitgangspunt dat ik er alles aan doe om er altijd voor alle betrokken partijen zo goed en professioneel mogelijk uit te komen.

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities.

 • Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die geregistreerd is bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken, zich al dan niet georganiseerd heeft via de brancheorganisatie ANBOS en actief is in de uiterlijke verzorgingsbranche;
 • ANBOS: Algemene Nederlandse Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging te Woerden;
 • Consument: de natuurlijke persoon die, anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, gebruik maakt van de diensten van een aangesloten ondernemer in de uiterlijke verzorgingsbranche;
 • Overeenkomst: De overeenkomst voor een behandeling en/of levering van producten, op het gebied van de uiterlijke verzorging (mondeling en schriftelijk); in dit geval een schoonheidsverzorgingsbedrijf of voetverzorgingsbedrijf;
 • Schoonheidsverzorgingsbedrijf: Het bedrijf dat behandelingen verricht die gericht zijn op de verzorging van de huid en het uiterlijk van mensen uit schoonheidsoogpunt;
 • Geschillencommissie: De Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag
 • Branchecodes: De codes van het schoonheidsverzorgingsbedrijf, de ‘Code van de schoonheidsspecialist’ dan wel een door een brancheorganisatie uitgegeven richtsnoer voor hygiëne, arbeidsomstandigheden en milieu.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten in de uiterlijke verzorgingsbranche tussen de ondernemer en de consument. Deze zijn te vinden bij:

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding (door de consument) van het aanbod (van de ondernemer). Dit kan in het bedrijf plaatsvinden via een onlineafsprakensysteem, aan het einde van een behandeling voor de volgende behandeling, telefonisch of via e-mail.
 2. Bij een op afstand, of in de salonruimte gesloten overeenkomst, is artikel 6:230o, 6:230p en 6:230r van het Burgerlijk Wetboek over bedenktijd en ontbinding van de koop van toepassing.

Artikel 4 – Verplichtingen van de ondernemer

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen.
 2. De ondernemer licht de consument in over de aard en omvang van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling. De ondernemer vraagt de consument naar informatie die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren.
 3. De ondernemer wordt geacht te werken volgens zijn beste kunnen, de geldende wet- en regelgeving, beroepscompetentieprofielen, branchespecifieke normen en richtlijnen en de laatste stand der techniek. Op basis hiervan worden adviezen gegeven en/of wordt de behandeling uitgevoerd. Indien noodzakelijk wordt een consument geadviseerd om voor aanvullende behandelingen of beoordeling een andere discipline te consulteren.
 4. De ondernemer zal geen handeling verrichten die buiten zijn beroepscompetenties valt, zoals vastgelegd in het Beroepscompetentieprofiel.
 5. Voorafgaand aan of bij aanvang van elke behandeling of reeks behandelingen informeert de ondernemer de consument over de geldende tarieven. Bij een reeks behandelingen zal de afgesproken prijs niet tussentijds worden verhoogd.
 6. De annuleringsvoorwaarden, voor zover van toepassing, worden kenbaar gemaakt aan de klant voordat de overeenkomst tot stand komt.

Artikel 5 – Verplichtingen van de consument

 1. De consument dient de ondernemer voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen
 2. De consument heeft de plicht alle door de ondernemer gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken die deze voor een goede uitvoering van de overeenkomst nodig heeft.

Artikel 6 – Annuleringen

Wij hanteren een annuleringsbeleid waarbij het volgende geldt:

 • Verschijnt de consument niet bij een geboekte behandeling, dan wordt het volledige bedrag van de geboekte behandeling in rekening gebracht.
 • Indien de consument zich na het boeken van een behandeling te laat afmeldt, dat wil zeggen korter dan 48 uren vóór de behandeling, gelden de volgende regels:
  • Voor geboekte behandelingen ’nader te bepalen’ wordt € 75,- in rekening gebracht en € 25,- voor de intake.
  • Voor een intakegesprek wordt € 25,- in rekening gebracht.
  • Overige geboekte behandelingen worden voor 50% doorberekend.

Artikel 7 – Betalingscondities

 1. Betalingen aan de ondernemer dienen contant met een in Nederland algemeen geaccepteerd betaalmiddel te geschieden. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering, of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.
 2. Bij een reeks behandelingen kan de ondernemer de consument verplichten tot een vooruitbetaling van maximaal vijftig procent van de totaalprijs. Het resterende deel van totaalprijs zal na voltooiing van de reeks behandelingen in rekening worden gebracht.
 3. Als de consument wegens overmacht verhinderd is de gemaakte afspraak na te komen, kunnen geen kosten in rekening worden gebracht.
 4. Als de consument ondanks herhaald verzoek niet uit zichzelf betaalt, komen de kosten die de ondernemer maakt om de geldvordering te innen, voor rekening van de consument. De berekening van de hoogte van de kosten die de ondernemer in rekening kan brengen zal plaatsvinden overeenkomstig de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten.

Artikel 8 – Retourregeling

Voor aankopen in de salon of via de website is een retourregeling van toepassing. Voorop staat dat wij bij eventuele problemen met de bij ons gekochte en/of bestelde producten dit altijd in goed overleg zullen oplossen. Belangrijk is wel dat ons professionele advies over huidverbetering opgevolgd wordt en daar niet op basis van eigen inzichten van afgeweken wordt. Producten die wij niet standaard op voorraad hebben en die speciaal voor de consument besteld worden, kunnen niet geretourneerd worden tenzij er iets mis is met het product zelf.
Verpakkingen die geopend zijn en/of waarbij het product gebruikt is kunnen niet worden geretourneerd.

Artikel 9 – Geschillenregeling

 1. Geschillen tussen consument en ondernemer over totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomsten, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).
 2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend.